חוק שכר שווה - דוח פומבי שנתי 2021

בהתאם להוראות סעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 ולהוראות ההנחיות למעסיקים בעקבות תיקון מס' 6 לחוק האמור, שפורסם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ביום 13 במאי, 2021:

תאריך הוצאת הדוח: 30 במאי, 2022.

שם מקום העבודה: מגה אור החזקות בע"מ.

ענף הפעילות: נדל"ן מניב

מספר העובדות והעובדים במקום העבודה: 24

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי פילוח של עובדים ונושאי משרה לגביהם מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, כאשר בפילוח זה יש 7 קבוצות*:

קבוצות בפילוח

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות והעובדים

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין העובדים והעובדות שבמשרה חלקית

אחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין העובדים והעובדות שבמשרה מלאה

חלקיות העסקה ממוצעת בקבוצה

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

שכר קובע לפיצויים

שכר ברוטו

שכר ברוטו + הפקדות מעסיק

(א)

0%

0%

0%

לא רלוונטי, ישנה עובדת אחת המועסקת במשרה חלקית.

0%

0%

0%

100%

(ב)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

(ג)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

83.33%

(ד)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

(ה)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

(ו)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

(ז)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

אחוז העובדות והעובדים ששכרן/ם נמוך מהשכר הממוצע לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שלעיל:
  1. עובדות 0%; עובדים 0%;
  2. עובדות 100%; עובדים 0%;
  3. עובדות 33.33%; עובדים 0%;
  4. עובדות 0%; עובדים 40%;
  5. עובדות 0%; עובדים 66.67%;
  6. עובדות 0%; עובדים 100%;
  7. עובדות 100%; עובדים 0%;

אחוז העובדות והעובדים שמשולמת להן/ם השלמה לשכר המינימום מכח הסכם או הסדר, לפי הפילוח שלעיל – אין עובדות ו/או עובדים שמשולמת להם השלמה כאמור.

*בשנת הדיווח, בקבוצות המפורטות לעיל אין קבוצה המכילה עובדים ועובדות.

דילוג לתוכן